Toezichthouder Wegen

Toezichthouder Wegen
 • Arnhem

Website juistdeta Juist Detachering B.V.

Omschrijving

Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoeren Werken van de provincie Gelderland is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De provincie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Deze opdracht betreft de inzet van een ervaren toezichthouder Wegenbouw voor de in deze aanvraag beschreven activiteiten en maatregelen vanaf 27 mei 2019 tot en met 31 mei 2020, met de mogelijkheid van verlenging van de termijn voor de duur van maximaal twee (2) maal een periode van zes (6) maanden, voor maximaal 40 uren per week.

Verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor dagelijks toezicht bij de realisatie van het project; draagt zorg voor de realisatie binnen de kaders van het contract / bestek;
 • Neemt, in overleg met de projectleider realisatie, binnen de kaders van het contract / bestek beslissingen;
 • Coördineert werkzaamheden van alle bij de uitvoering betrokken partijen. Initieert daartoe, in overleg met de projectleider, tijdig bouwvergaderingen en legt verslag daarvan en van de andere vergaderingen;
 • Beoordeelt planning, wijze van uitvoering en het evt. kwaliteitsplan van de aannemer;
 • Controleert de voortgang van het werk;
 • Meet de bestaande en gemaakte toestand van het werk;
 • Keurt (laat keuren) zo nodig, de te leveren en te verwerken materialen. Wint advies in van de kwaliteitsadviseur;
 • Beoordeelt en controleert door de aannemer ingediende tekeningen en andere stukken en brengt hierover advies uit aan de projectleider realisatie;
 • Neemt zelfstandig ad-hoc beslissingen over zaken welke de voortgang van het project kunnen belemmeren. Is hierbij in staat met eigen deskundigheid de technische en financiele consequenties van zijn beslissingen te overzien;
 • Draagt zorg voor een veilige uitvoering van de werken. Ziet toe op de deugdelijkheid van de afzettingen en omleidingsroutes en naleving van de ARBO- veiligheids- en gezondheidseisen;
 • Draagt zorg voor een correcte communicatie en informatieuitwisseling met bedrijven, burgers, politie ambulancedienst en brandweer. Een en ander in overleg met de projectleider;
 • Houdt het dagboek bij, waarin omstandigheden, afspraken, werknemers, machines, vorderingen van het werk dagelijks worden vastgelegd; zodanig dat achteraf een goed beeld (technische en financiele omstandigheden) kan worden gevormd om beslissingen te nemen;
 • Stelt weekrapporten, termijnstaten en de hoeveelhedenstaat van afrekening samen;
 • Controleert mede de door de aannemer en derden ingediende rekeningen en declaraties;
 • Schrijft in voorkomende gevallen (delen van) RAW-bestekken overeenkomstig de provinciale standaarden zoals het moederbestek en de leidraad voor besteksoplossingen;
 • Voert de werkzaamheden (bestekschrijven) zelfstandig uit waarbij de projectleider realisatie aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht;
 • Is in staat op basis van zijn vakkennis bij te dragen aan het opstellen en uitvoeren van geïntegreerde contracten op basis van UAV-gc.

Overige informatie

Startdatum 27 mei 2019 tot 31 mei 2020, met optie tot verlenging van 1 jaar. Inzet 40 uur per week, standplaats Arnhem.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl