Objectbeheerder Verhardingen

Objectbeheerder Verhardingen
  • Haarlem

Website juistdeta Juist Detachering BV

Aanleiding en doel

Er moeten werkzaamheden op het gebied van de discipline verhardingen worden uitgevoerd waar momenteel binnen de huidige bezetting geen capaciteit voor is.

De opdrachtgever zorgt voor de aanleg en reconstructie van nieuwe (provinciale) wegen en vaarwegen en voor het onderhouden van de bestaande wegen. We leggen fietspaden aan, bouwen ecoducten, maken verkeersveilige rotondes, werken aan veilige en natuurvriendelijke oevers en houden onze waterwegen op peil. We faciliteren goed openbaar vervoer en ontwikkelen en beschermen samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners het groen in Noord-Holland.

De opdrachtgever is ook volop in beweging, op diverse fronten! Eén van onze ambities is om het beheer van de infrastructuur verder te professionaliseren en in te spelen op alle economische ontwikkelingen die zich aandienen. B&U is dan ook de eerste wegbeheerder die assetmanagement gecertificeerd is.

De opdrachtgever is ook druk bezig om haar ambitie als regisseur te realiseren. De onderwerpen die momenteel hoog op de agenda staan en die hieraan bijdragen zijn onder meer: Geïntegreerde contracten (UAV-gc) en het IPM-model (incl. training en opleiding), Assetmanagement, gebiedsgerichte contractbeheersing en het nieuwe areaaldata-informatiesysteem.

Met een beheersysteem als basis wordt het programma beheer en onderhoud instrumentarium geïmplementeerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het beheer van het netwerk en van de objecten. De sector adviseert over beheerkaders, wet- en regelgeving, normkosten, de normkosten systematiek, de relatie met de omvang van het areaal en de vertaling hiervan naar de begroting. Verder wordt de kwaliteit van de infrastructuur gemonitord en levert de sector rapportages voor directie en bestuur. Ook adviseert en begeleidt de sector bij vergunningsaanvragen van derden. De oprichting van de sector BSP is een belangrijke vernieuwing in de B&U organisatie: Beheer en programmeren komen voorop te staan in het werkproces van aanleg en beheer van infrastructuur.

De vakgroep objectbeheer bestaat uit objectbeheerders per objectcategorie; twee beheerders verhardingen, twee beheerders kunstwerken, een beheerder beweegbare kunstwerken, een beheerder openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, een beheerder oevers en waterbodems vaarwegen, een beheerder bebording en meubilair en een beheerder Landschap & Milieu (L&M), kort gezegd: groen.

Daarnaast zijn er ook twee ondersteunende objectbeheerders. Zij zijn vooral de technische (ondersteunende) handen buiten. Zij kunnen door de objectbeheerders worden ingezet bijvoorbeeld om specifieke situaties buiten te beoordelen, af te stemmen met derden en de objectbeheerder daarover te informeren.

De belangrijkste taken van een objectbeheerder zijn globaal het (laten) uitvoeren van inspecties en bepalen van maatregelen voor het groot onderhoud, het oplossen van vraagstukken in het vast onderhoud, het afhandelen van vragen van burgers, het leveren van input ten behoeve van projecten, het leveren van eisen voor en input aan opgestarte en in aanbesteding zijnde gebiedscontracten, het invullen van de rol als coördinerend objectbeheerder van één van de gebiedscontracten, het meewerken aan het opstellen van gebiedsbeheerplannen, het continue verbeteren/vullen van het nieuwe beheersysteem, etc.

Taken

– Afhandelen verzoeken van derden/burgers/CRM meldingen
– Beoordelen verharding onderzoeken
– Verwerken van inspectie rapporten in de data-base tbv lange termijn planningen
– Adviseren in nieuwbouw projecten betreffende verhardingen
– het opstellen van instandhoudingsplannen
– het laten uitvoeren van inspecties
– bepaling onderhoudsmaatregelen
– input leveren van statusrapporten
– het binnenhalen van revisies van uitgevoerde infrastructurele werkzaamheden,
– zo nodig het verwerken van de “paspoortgegevens” in het beheersysteem GISIB
– verwerken revisiegegevens in het beheersysteem GISIB.

Eisen

E1

Aantoonbaar minimaal HBO werk- en denkniveau. Of MBO werk en denkniveau met jaar werkervaring

E2

Goede inhoudelijke technische kennis op het gebied verhardingen

E3

Aantoonbare praktijkervaring van minimaal 3 jaar met hetgeen gevraagd in E2.

Overige informatie

De werkzaamheden starten in de periode van augustus 2019 t/m augustus 2020 voor minimaal 32 uur en maximaal 36 uur per week. Verlenging van deze periode is niet uitgesloten.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl