Manager Projectbeheersing / Kwaliteitsborging

Manager Projectbeheersing / Kwaliteitsborging

Website juistdeta Juist Deteachering BV

Project

Programma RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk.

Het programma RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten:
Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;
Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);
Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.

Deze drie hoofddoelen worden gerealiseerd door drie afzonderlijke deelprojecten die qua fasering in de tijd elkaar opvolgen. Op dit moment bevinden de deelprojecten Tjalmaweg en Europaweg zich resp. in de aanbestedingsfase en de contractvoorbereiding.

Organisatie:

-De manager projectbeheersing organiseert en geeft leiding aan de medewerkers binnen het team projectbeheersing (planner, financieel controller, risicomanager);
-De formele opdrachtgeversrol naar de markt ligt, afhankelijk van de omvang van de opdracht en de mandaten bij de ambtelijke – dan wel bestuurlijke opdrachtgever;
-Hij/zij lid van het IPM team dat onder leiding staat van de projectmanager;
-De manager projectbeheersing wordt functioneel aangestuurd door de manager programmabeheersing.

Taken en verantwoordelijkheden van de manager projectbeheersing Tjalmaweg:

-Het zorgen voor de integrale beheersing van het (gehele) deelproject en de projectopdracht op de aspecten scope, tijd/planning, geld/budget (financieel beheer), kwaliteit en risicobeheersing;
-Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de projectmanager op de diverse projectbeheersingsaspecten;
-Het vanuit een onafhankelijke opstelling toetsen van het functioneren van het systeem en de interne processen van het deelproject en tegelijkertijd een belangrijke sparringpartner zijn voor de andere IPM- rolhouders;
-Het tijdig signaleren van knelpunten in de projectbeheersing, in de realisatie/uitvoering en binnen het projectteam. Indien nodig worden oplossingen aangedragen en eventueel verbetermaatregelen opgesteld;
-Het verzorgen van de integrale sturings- en verantwoordingsinformatie richting projectmanager, projectteams, programmaorganisatie, de PZH organisatie en ten slotte de subsidiegever;
-Het verzorgen (binnen het deelproject) van de kwaliteitsborging en de documentbeheersing.

Omschrijving van de opdracht voor de manager Kwaliteitsborging RijnlandRoute

De werkzaamheden binnen het programma RijnlandRoute zijn complex. Dat vraagt om efficiënte en effectieve processen. Als kwaliteitsdeskundige projectbeheersing draag jij hieraan bij en ben je actief betrokken bij het in goede banen leiden van de realisatie van de deelprojecten en het programma.

Taken en verantwoordelijkheden van de manager kwaliteitsborging programma RijnlandRoute:

-Het opstellen van het kwaliteitsbeleid RijnlandRoute dat richtinggevend is voor de oplevering en de overdracht naar de eindbeheerders van de drie deelprojecten. Daarbij wordt bewerkstelligd dat het kwaliteitsmanagement binnen de gehele programmaorganisatie dezelfde invulling krijgt.
-Het opstellen van een Kwaliteitsmanagementplan (van Aanpak) zodat er een werkend kwaliteitssysteem ontstaat, door daarbij zoveel als mogelijk gebruik te maken van de vastgestelde dan wel de nog vast te stellen kaders en richtlijnen, verbeterdossiers en de uitvoering van interne toetsen.
-Het opstellen en (laten) uitvoeren van een Auditplan RijnlandRoute;
-Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de managers van de deelprojecten over kwaliteitsvraagstukken;
-Het signaleren van knelpunten binnen de projectteams en indien nodig het formuleren van verbetermaatregelen;
-De integratie van informatie en het bewerken, analyseren en verbinden van gegevens;
-Zorgt voor de implementatie en beheersing van het kwaliteitssysteem en stelt waar nodig (aanvullende) procesbeschrijvingen op;
-Het beheer en onderhoud en indien nodig de verdere uitbouw van het kwaliteitssysteem;
– Is het eerste aanspreekpunt voor reviews, (interne) audits en voert waar nodig, hetzij zelfstandig hetzij in teamverband, audits e.d. uit en rapporteert hierover aan de programmadirectie.
-De manager Kwaliteitsborging wordt aangestuurd door de manager programmabeheersing.

Overige informatie

De werkzaamheden starten op 1 juni 2019 of zoveel eerder als mogelijk en lopen door tot het einde van het programma. Dit zal naar verwachting tot 31 december 2023 zijn. Gemiddeld ben je 32/36 uur per week inzetbaar.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl