Manager Projectbeheersing NTR

Manager Projectbeheersing NTR
 • Utrecht

Website juistdeta Juist Detachering B.V.

Juist Detachering B.V.

Opdrachtgever

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

De afdeling Openbaar Vervoer (OV) staat voor een professioneel openbaar vervoer binnen de provincie Utrecht. Jaarlijks vervoeren we ruim 50 miljoen reizigers. De afdeling is nog volop in beweging door de samenvoeging van bestaande en nieuwe taken op het gebied van Openbaar Vervoer en de doorontwikkeling van het OV-trambedrijf.

 

De teams


Om de toenemende stroom in reizigers in goede banen te leiden, werkt het trambedrijf van de afdeling OV aan een toekomst vast openbaar vervoersysteem. De afdeling, bestaande uit de teams Assetmanagement, Projecten en OV-exploitatie, is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de tram(infra)structuur, de realisatie van OV projecten en het concessiebeheer van de exploitatie van het gehele openbaar vervoerssysteem van de provincie Utrecht (bus, tram en regiotaxi).

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid op de provinciale wegen. Het nieuw gevormde domein mobiliteit behelst de werkgebieden mobiliteit, OV en Wegen. Je komt te werken binnen het onderdeel OV projecten waar de voor OV relevante projecten zijn ondergebracht. De projecten komen tot stand in goede samenwerking met het onderdeel Asset Management (Regiotram Utrecht).

Wat ga je doen

Je bent werkzaam als senior Manager Projectbeheersing (MPB) voor het project Nieuwe Tramremise (NTR). Het project NTR is nu in de cruciale fase de bouwkundige werkzaamheden worden begin 2019 afgerond en de inrichting van de specialistische werkplaatssystemen gaat daarna plaatsvinden. In het 2e kwartaal van 2019 gaat de Uithoflijn in exploitatie, het materieel dient dan in de NTR onderhouden te kunnen worden. Het project wordt onder een hoge tijdsdruk tot stand gebracht en kent veel risico’s. Raakvlakken dienen continu in de gaten te worden gehouden, beheersmaatregelen en scenario’s worden ontwikkeld en dienen afgewogen te worden. De  senior manager Projectbeheersing speelt daarin een cruciale en richtinggevende rol. Daardoor is er veel aandacht nodig voor projectbeheersing. Ingebruikname van de NTR is in Q3-2019. Afrondende werkzaamheden m.b.t. de terreininrichting lopen door tot Q1 2020. Na verwachting zal decharge NTR plaatsvinden Q2 2020.

Je bent verantwoordelijk voor de aspecten scope, tijd, geld, risico, planning, informatie en documentatie in de nog komende fases van het project. Het is jouw taak om deze aspecten goed in te vullen. Je maakt analyses op de verschillende projectbeheersingsaspecten en de samenhang daartussen. Je schept voor de projectmanager en het projectteam helderheid in de raakvlakken tussen de projecten. Je levert stuurinformatie aan de hand waarvan het (project)management kan (bij)sturen. Je geeft leiding aan het team projectbeheersing.
Door de omvang van de projectenportfolio van het domein Mobiliteit, is de komende drie tot vier jaar extra capaciteit voor projectbeheersing ingekocht. Hiervoor is middels aanbesteding een raamovereenkomst afgesloten.

Het is cruciaal dat je het einddoel van het project (een werkend tram vervoerssysteem) begrijpt.

Je bent binnen het project aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het projectbeheersingsteam (waarin de rollen risicomanagement, planningsmanagement, informatiemanagement, financieel management, etc. zijn gevat). Samen met je team geef je binnen het project NTR invulling aan projectbeheersing.

Je hebt o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Aansturen projectbeheersingsteam en het beheersen van raakvlakken tussen de specialismen binnen de discipline projectbeheersing,
 • Het doen beheersen van kostenraming, planning, scope en risico’s van het project,
 • Het integraal samenbrengen van alle projectbeheersing aspecten,
 • Analyses uitvoeren op basis van integrale inzichten,
 • De informatiebeheersing en financiële supervisie van het project,
 • De scope en opdrachten van de projecten te bewaken en wijzigingsprocedures te begeleiden,
 • Opstellen/ actueel houden van het projectplan,
 • Opstellen faseovergangsdocumenten.
 • (Doen) toetsen van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem en de interne processen van het project,
 • Het in beeld brengen van risico’s op projectniveau (tijd, geld, scope etc.), hierbij speciale aandacht voor risico’s op basis van de raakvlakken  en de tram- en spoorsystemen,
 • Opstellen van voortgangsrapportages,
 • Een klankbord bieden voor de IPM rolhouders en de opdrachtgever,
 • Adviseren ontvangen offertes, VtW’s, termijnen,
 • Verwerken van verplichtingen, PV’s in het administratief financieel systeem,
 • Het doen evalueren en afwegen van beheersmaatregelen en scenario’s  op risico’s, kosten, etc.
 • Het afronden van projecten en het verkrijgen van decharge op alle aspecten van projectbeheersing incl. dossieroverdracht etc.
 • Heeft collegiale afstemming met de MPB’s van andere OV projecten en draagt bij aan het verder ontwikkelen van de verslaglegging en voortgangrapportages,
 • Het waarnemen van andere MPB’s indien noodzakelijk.

 

Overige voorwaarde

32 uur per week, startdatum december 2018, looptijd tot december 2019. Met 3 x 1 jaar verlenging. Standplaats Utrecht.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl