Assistent Contractmanager / SCB Toetscoordinator

Assistent Contractmanager / SCB Toetscoordinator

Website juistdeta Juist Detachering BV

Programma RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland (PZH) werkt samen met het Rijk en de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk.Het programma RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten:
Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer;
Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten);
Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio.

Deze drie hoofddoelen worden gerealiseerd door drie afzonderlijke deelprojecten die qua fasering in de tijd elkaar opvolgen. Op dit moment bevinden de deelprojecten Tjalmaweg en Europaweg zich resp. in de aanbestedingsfase en de contractvoorbereiding gevolgd door aanbesteding en uitvoering vanaf het onherroepelijk PIP tot aan de gunning.

Het programma RijnlandRoute bestaat uit het aanpassen van bestaande wegen/knooppunten en een nieuwe provinciale weg met aansluitingen op bestaande rijkswegen en bestaat uit drie deelprojecten:
de A44-N434-A4;
de N206 / ir. G. Tjalmaweg in Katwijk / Oegstgeest;
de N206 / Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden

Het deelproject A44-N434-A4 bevindt zich in de Realisatiefase (DBM-contract, incl. 15 jaar beheer en onderhoud) vanaf de gunning (januari 2017) tot en met de oplevering (in 2022), de ingebruikname en de overdracht aan de eindbeheerder(s).

Omschrijving van de opdracht; assistent Contractmanager programma RijnlandRoute / N206 Tjalmaweg

  • De assistent Contractmanager treedt op als SCB Toetscoördinator, wordt aangestuurd door de Contractmanager en legt aan hem/haar verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij bereikt resultaten. In voorkomende gevallen vervangt de assistent CM de Contractmanager.
  • Voor het deelproject wordt een ContractBeheersTeam (CBT) opgezet, dat door de Contractmanager wordt aangestuurd. De assistent Contractmanager maakt daar deel van uit. Tevens wordt een Contract Beheersplan opgesteld, waarin de contractbeheersingsstrategie is uitgewerkt, dit is gebaseerd op de principes van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het kader van PZH en RWS-standaarden, voorwaarden en contracten.
  • De contractmanager is, namens de opdrachtgever, contactpunt voor de opdrachtnemer en beslist – met inachtneming van mandaten en RASCI-tabel – over ter acceptatie door de ON aangeboden documenten.
  • De formele opdrachtgeversrol naar de markt ligt, afhankelijk van de omvang van de opdracht en de mandaten bij de ambtelijke – dan wel bestuurlijke opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden en taken assistent Contractmanager / SCB Toetscoördinator

De assistent contractmanager (aCM) is mede verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractuitvoering richting de opdrachtnemer van het project Tjalmaweg. De kern van de werkzaamheden wordt gevormd door het vervullen van de rol van SCB Toetscoördinator. Dit houdt in dat de aCM (mede-)verantwoordelijk is voor:

  • de beheersing van uitvoeringswerkzaamheden op basis van de gesloten overeenkomst binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, scope, kwaliteit en risico’s;
  • en als gevolg van het voorgaande, de rechtmatigheid van de betalingen.

Deze verantwoordelijkheden worden vervuld in nauwe samenwerking/afstemming met de Contractmanager en de andere IPM rollen binnen het project.

Looptijd werkzaamheden (start en einde)

De werkzaamheden starten op 1 maart 2019 en lopen door tot het einde van het deelproject N206 Tjalmaweg. Dit zal naar verwachting tot 31 december 2022 zijn. 1 maart 2019 (bij start ca. 16 uur per week, per 1 mei 2019 ca. 32 uur per week.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl